กิจกรรมการแข่งขัน/ประกวด

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งวัยมันส์

  1. พื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการถ่ายทอดผ่านบทเพลงลูกทุ่ง หมอลำ
  2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม

โดยคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

STU : Recycle Fashion Show 2023 (การประกวดแฟนซีชุดราตรีจากวัสดุเหลือใช้)

  1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสม ในเชิงสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  2. เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรมและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

ทักษะการแข่งขันโปรแกรมตารางงาน

  1. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทางด้านโปรแกรมตารางงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้ด้านโปรแกรมตารางงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.
  2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

วงดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม

  1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันกล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

STU E-SPORT 2023 (ประเภทแข่งขันเกมส์ ROV)

  1. เพื่อให้ผู้ร่วมแข่งขันได้พัฒนาการเล่นเกมส์ต่อยอดสู่การทำงานแบบทีมเวิร์ค
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมแข่งขันได้แสดงความสามารถพัฒนาไปสู่มืออาชีพในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. (1 คน สามารถสมัครได้ 1 ทีม เท่านั้น)
  2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 5 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

  1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพการบัญชี

  1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพการบัญชี
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาการบัญชีรวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้งาน ด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    ป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

ซุปเปอร์แบรนด์แฟนพันธุ์แท้ 2023 (Super Brand Battle 2023)

  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือต่างๆ ของแบรนด์สินค้า ในระดับประเทศและระดับสากล
  2. เพื่อปลูกฝังแนวความคิด ทัศนคติที่ดี และเห็นคุณค่าของแบรนด์สินค้าทั้งในระดับชาติและสากลให้กับนักเรียน นักศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. จัดเป็นทีมๆ ละ 3 คน สามารถจัดทีมแบบคละสาขาวิชา และชั้นปีได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

วาดภาพการ์ตูนลายเส้น หัวข้อโลกของการศึกษาแห่งอนาคต

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบ่งปันมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่เห็นถึงความสำคัญต่อ “โลกของการศึกษาแห่งอนาคต” ในหลากหลายแง่มุมให้กับสังคมได้รับรู้
  2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจด้านศิลปะการวาดการ์ตูนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือ และมีโอกาสเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ร่วมชื่นชม ในกิจกรรมงานสันตพลนิทรรศ ประจําปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. หรือ ปวส. (ประกวดประเภทเดี่ยว)

การประกวดมารยาทไทย

  1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีกิริยามารยาทที่งดงาม
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องมารยาทในสังคมไทย
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ มีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทย

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

    เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับ ปวช. , ปวส.

ประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Contrast ที่ลงตัว”

  1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สื่อสาร และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดมุมมองต่อวิทยาลัยสันตพลผ่านคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.
  2. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน และส่งผลงานได้ 1 ชิ้น / 1 ทีม

การแข่งขัน STU ส้มตำลีลาวาไรตี้ของดีอีสานบ้านเฮา

  1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันกล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

    นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.