วงดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม

วงดนตรีพื้นบ้านแบบดั้งเดิม

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสาน
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันกล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางที่สร้างสรรค์
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการทำงานเป็นทีม
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ใช้เครื่องดนตรีอีสาน ประเภท ดีด สี ตี เป่า และเครื่องดนตรีอีสานอื่น ๆ ที่มีในท้องถิ่นอีสานเท่านั้น
 2. ให้วงที่เข้าร่วมประกวดเลือกบรรเลงลายที่ตัวเองถนัด 2 ลาย ใช้ระยะเวลาในการบรรเลงพร้อมกับการตั้งเครื่องไม่เกิน 10 นาที และหากเวลาเกิน 1 นาที จะถูกหักคะแนนนาทีละ 1 คะแนน และหากเศษเป็นวินาทีจะปัดเป็น 1 คะแนน
 3. จำนวนผู้เล่นในวงไม่เกิน 6 คน
 4. ในรอบคัดเลือกกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดให้เหลือ 3 วง เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
 5. ในรอบชิงชนะเลิศจากการคัดเลือก 3 วง ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพื่อมาชิงชนะเลิศ โดยรูปแบบของการชิงชัยรอบสุดท้ายคณะกรรมการจะให้ทั้ง 3 วงขึ้นเล่นบนเวที โดยใช้วิธีการบรรเลง สลับ รับส่ง ให้แต่ละวงตามจังหวะโซโล่กลอง ของท้ายท่อนบรรเลง ของลายนั้น ๆ ประมาณ 3 ถึง 5 รอบ

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ เวทีหน้าอาคาร The Bliss วิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

  รอบคัดเลือก/รอบชิงชนะเลิศ
 1. ความไพเราะถูกต้องของลายและเสียงดนตรี 25 คะแนน
 2. เทคนิคการบรรเลง 30 คะแนน
 3. จังหวะถูกต้องแม่นยำ 25 คะแนน
 4. บุคลิกท่าทางในการบรรเลง 10 คะแนน
 5. การรักษาเวลา 10 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่