การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพการบัญชี

การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพการบัญชี

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพการบัญชี
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาการบัญชีรวมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้งาน ด้านวิชาการ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  ป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ผู้แข่งขันจะต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.
 2. การแข่งขันจะใช้ข้อสอบปรนัย จำนวน 50 ข้อ ระยะเวลาการแข่งขัน 1.30 ชั่วโมง โดยเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ การบัญชีขั้นต้น (35 ข้อ) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (15 ข้อ)
 3. การแข่งขันเป็นประเภทบุคคลโดยแต่ละสถาบันสามารถส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวนโดยผู้แข่งขันจะต้องนำบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา มาแสดงก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 243 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. จากการตรวจข้อสอบของผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคน
 2. ผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 3. ผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 4. 6.4 ผู้เข้าแข่งขันที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

สมัครแข่งขันได้ที่