ประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Contrast ที่ลงตัว”

ประกวดถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ “Contrast ที่ลงตัว”

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้สื่อสาร และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อ
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ในการถ่ายทอดมุมมองต่อวิทยาลัยสันตพลผ่านคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน และส่งผลงานได้ 1 ชิ้น / 1 ทีม

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ถ่ายภาพภายในวิทยาลัยสันตพลภายใต้หัวข้อ “Contrast ที่ลงตัว”
 2. ผลงานต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายภายในวิทยาลัย ในวันแข่งขันเท่านั้น
 3. สามารถใช้กล้อง Digital หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ สำหรับถ่ายภาพได้ทุกรูปแบบ (โดยมีคอมพิวเตอร์พร้อมสำหรับงานปรับแต่งภาพให์)
 4. สามารถใช้เทคนิคในการถ่ายภาพได้ไม่จำกัด และไม่อนุญาตให้ใช้โดรนในการถ่ายภาพ
 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลาในการถ่ายภาพในเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนดต้้องนำภาพมาปรับแต่ง โดยมีเวลาในการปรับแต่ง 1 ชั่วโมง (รวมเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง)
 6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องส่งภาพต้นฉบับ พร้อมภาพที่ผ่านการปรับแต่งเรียบร้อย
 7. ผลงานภาพต้องไม่อนาจาร หรือละเมิดลิขสิทธิ์

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 127 อาคารวิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 4. รางวัลผลงานดีเด่น 5 ผลงาน ได้รับเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. ความสวยงาม และสอดคล้องกับหวัข้อ 40 คะแนน
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 3. เทคนิคการถ่ายภาพ และการปรับแต่งภาพ 30 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่