ซุปเปอร์แบรนด์แฟนพันธุ์แท้ 2023 (Super Brand Battle 2023)

ซุปเปอร์แบรนด์แฟนพันธุ์แท้ 2023 (Super Brand Battle 2023)

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือต่างๆ ของแบรนด์สินค้า ในระดับประเทศและระดับสากล
 2. เพื่อปลูกฝังแนวความคิด ทัศนคติที่ดี และเห็นคุณค่าของแบรนด์สินค้าทั้งในระดับชาติและสากลให้กับนักเรียน นักศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส. จัดเป็นทีมๆ ละ 3 คน สามารถจัดทีมแบบคละสาขาวิชา และชั้นปีได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. สถาบันการศึกษาส่งนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมปลาย, ปวช. และ ปวส. เข้าแข่งขันได้สถาบันละไม่เกิน 4 ทีม
 2. พิธีกรจะอ่านคำถามข้อละ 1 ครั้ง และให้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 30 วินาที
 3. การแข่งขันเป็นการตอบคำถามแบบอัตนัย โดยขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน คือ
  รอบคัดเลือก
   เกมส์ที่ 1 : จิ๊กซอทายภาพชิ้นงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ของแบรนด์สินค้าต่างๆ จำนวนคำถาม 5 ข้อ
   เกมส์ที่ 2 : ทายราคาแบรนด์ดัง จำนวนคำถาม 5 ข้อ
   เกมส์ที่ 3 : ฟังเสียงตัดเพลงโฆษณา แล้วทายชื่อตราสินค้า จำนวนคำถาม 5 ข้อ
   เกมส์ที่ 4 : คำใบ้แบรนด์ดัง จำนวนคำถาม 5 ข้อ
   เกมส์ที่ 5 : จับคู่พรีเซนเตอร์กับแบรนด์สินค้าให้ถูกต้อง จำนวนคำถาม 5 ข้อ
   เกมส์ที่ 6 : ภาพจำโลโก้แบรนด์ดัง จำนวนคำถาม 5 ข้อ
 4. หลังจากตอบคำถามครบทั้ง 30 ข้อ ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุด 3 ทีมจะได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ในกรณีที่มีทีมคะแนนรวมสูงสุดเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้คำถามสำรองตัดสิน

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 244 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. ทีมเข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 2. ทีมเข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 3. ทีมเข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สมัครแข่งขันได้ที่