การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. โดยสามารถส่งตัวแทนโรงเรียน เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน
 2. การแข่งขันมีเพียงรอบเดียว จำนวนคำถามปรนัย 10 ข้อ 4 ตัวเลือก โดยขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน คือ
   -กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3 ข้อ
   - กฎหมายอาญา 3 ข้อ
   -กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 ข้อ
   - กฎหมายพิเศษ 3 ข้อ (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา,กฎหมายการค้าระหว่าประเทศ, กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
 3. พิธีกรจะอ่านคำถามข้อละ 1 ครั้ง และให้เวลาในการตอบคำถามข้อละ 1 นาที
 4. หลังจากทำข้อสอบครบทั้ง 10 ข้อ จะประกาศผลคะแนนรวม ทีมมีคะแนนรวมสูงสุด 3 ทีม จะได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ในกรณีที่มีทีมซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเกินกว่า 3 ทีม กรรมการจะใช้คำถามสำรองแบบอัตนัยตัดสิน
 5. หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถมาทันการลงทะเบียนระหว่าง เวลา 08.00 - 09.00 น. จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขัน

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร ชั้น 5 วิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. ทีมเข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 2. ทีมเข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 3. ทีมเข้าแข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สมัครแข่งขันได้ที่