ทักษะการแข่งขันโปรแกรมตารางงาน

ทักษะการแข่งขันโปรแกรมตารางงาน

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ศึกษาหาความรู้ ตลอดจนพัฒนาทักษะทางด้านโปรแกรมตารางงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันนำความรู้ด้านโปรแกรมตารางงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ไม่จำกัดจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

  โปรแกรมที่ใช้แข่งขัน ได้แก่ Microsoft Excel Version 2019

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 224 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. การใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน sum max mix average count 20 คะแนน
 2. การใช้ฟังก์ชันเงื่อนไขในการคำนวณ if, sumif, countif, sumifs, summifs 30 คะแนน
 3. การใช้ฟังก์ชันในการค้นหาและการอ้างอิง vlookup , hlookup 30 คะแนน
 4. สร้างและจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล ทำงานกับสูตรและฟังก์ชัน สร้างตารางและกราฟ 20 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่