STU : Recycle Fashion Show 2023 (การประกวดแฟนซีชุดราตรีจากวัสดุเหลือใช้)
(การประกวดแฟนซีชุดราตรีจากวัสดุเหลือใช้)

STU : Recycle Fashion Show 2023 (การประกวดแฟนซีชุดราตรีจากวัสดุเหลือใช้)(การประกวดแฟนซีชุดราตรีจากวัสดุเหลือใช้)

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง กล้าแสดงออกตามความสามารถที่เหมาะสม ในเชิงสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 2. เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาออกแบบให้เกิดประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรมและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ ปวส.

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด ทีมละ 1 คนขึ้นไป
 2. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งแฟนซีชุดราตรีที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้มาในวันประกวด และจะต้องเดินแฟชั่นโชว์บนเวทีเพื่อนำเสนอผลงาน และแนวความคิดในการประดิษฐ์ ทีมละ 2 นาที
 3. วัสดุเหลือใช้ที่ใช้ในการประดิษฐ์แฟนซีชุดราตรีต้องไม่เป็นวัตถุอันตราย
 4. แฟนซีชุดราตรีที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ จากการแข่งขันในเวทีอื่น ๆ มาก่อน
 5. ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด จะต้องมารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

  วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ เวทีหน้าอาคารวิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 50 คะแนน
 2. ความประณีต สวยงาม 20 คะแนน
 3. การนำเสนอผลงาน 10 คะแนน
 4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ 10 คะแนน
 5. สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 10 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่