การประกวดมารยาทไทย

การประกวดมารยาทไทย

วัตถุประสงค์กิจกรรม

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีกิริยามารยาทที่งดงาม
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และความเข้าใจในเรื่องมารยาทในสังคมไทย
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ มีจิตสำนึกและร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทย

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  เป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับ ปวช. , ปวส.

ข้อกำหนด/เงื่อนไข

 1. ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 5 คน พร้อมรายชื่อครูผู้ฝึกสอน
 2. รายละเอียดการแข่งขัน
  1. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติ ท่าบังคับดังนี้
    - กราบเบญจางคประดิษฐ์ และถวายความเคารพแบบโบราณราชประเพณี
  2. ผู้เข้าประกวดจับสลากเลือกประกวดท่าเลือก (ให้ผู้เข้าประกวดเลือกจำนวน 2 ประเภท) ดังนี้
    - ประเภทท่าเลือกที่ 1 กราบผู้ใหญ่
    - ประเภทท่าเลือกที่ 2 รับ-ส่งของจากผู้ใหญ่ (จับฉลากเลือกเพียง 1 ท่า)
    (ผู้ใหญ่ยืน, ผู้ใหญ่นั่งพื้น, ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้)
    - ประเภทท่าเลือกที่ 3 ไหว้ 3 ระดับ (จับฉลากเลือกเพียง 1 ท่า) ได้แก่
     ระดับ 1 ไหว้พระ, ไหว้โบราณสถาน โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนา
     ระดับ 2 ไหว้ผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ครูอาจารย์ บุคคลที่เคารพนับถืออย่างสูง
     ระดับ 3 ไหว้ผู้ที่เคารพนับถือโดยทั่วไปที่มีอาวุโสไม่มาก รวมถึงผู้เสมอกัน
  (หมายเหตุ: กิจกรรมการประกวดในวงเล็บ ให้ผู้เข้าแข่งขันจับสลากเลือกเพียง 1 ท่า หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

  วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน

   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร The Pride วิทยาลัยสันตพล

รางวัล

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 1. ความถูกต้อง 25 คะแนน
 2. ทักษะความเป็นธรรมชาติ 25 คะแนน
 3. ปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน
 4. การแต่งกาย (ความสุภาพเรียบร้อย) 10 คะแนน

สมัครแข่งขันได้ที่